ඇමතිකං නොලද පැරණි ප්‍රබලයෝ

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

ද දින තෝරාගන්නා ලද ඇමති මණ්ඩලයට පසුගිය කාලයේ ආණ්ඩු බලය දැරූ හිටපු ප්‍රබල ඇමැතිවරු කිහිපදෙනෙකුටම කිසිඳු තනතුරක් ලබාදී නොතිබීම විශේෂත්වයක් විය.
ඒ ලැයිස්තුව පහත පරිදිය.

  Read More>>