උසස් පෙළ විභාගය සඳහා වූ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අරඹයි

Friday, January 08, 2021 0 Comments

 


2020 වසරට අදාළ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා වූ ප්‍රායෝයෝගික පරීක්ෂණ මේ වන විට අරඹා ඇත.

සිය ප්‍රවේශ පත්‍රයේ සඳහන් මධ්‍යස්ථානයේදීම අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා අයදුම්කරුවන් පෙනී සිටිය යුතු බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

මීට අමතරව නිරෝධායන සංචරණ සීමා බලපැවැත්වෙන ප්‍රදේශවල සිටින සිසුන්ට ඒ සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලෙස ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ප්‍රවේශ පත්‍රය සමග ජාතික හැදුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විමසීමට අවශ්‍ය නම් දුරකථන අංක දෙකක්ද එම දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දී ඇත. එනම්, 0112 784 208, 0112 784 537, 0113 188 350 හෝ 1911 යන අංක වේ.