ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධුර සමාජික පක්ෂවලට නොදුන්නොත් සමඟි ජන බලවේගය මැතිසබේ තනිවේවි - මනෝ

Monday, August 10, 2020 0 Comments

සමඟි ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර එහි සාමාජික පක්ෂවලට ලබා නොඳුනහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ තනි කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කිරීමට සිඳුවනු ඇති බවට එම සාමාජික දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අනතුරු අගවා ඇත. සමඟි ජනබලවේගමයේ සාමාජික පක්ෂයක් වන
  Read More>>