සුළඟින් කඩා වැටුණු ගස දින 3ක් තිස්සේ නිවෙස උඩ

Monday, August 10, 2020 0 Comments

දැඩි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් මොරටුව ලක්ෂපතිය රතුකුරුස වත්ත නිවසක් මතට කඩා වැටුණු සියඹලා ගහ දින තුනක් ඉකුත් වී ගොස් තිබිය ද මෙතෙක් කපා ඉවත් කිරීමට කිසිඳු බලධාරියකු මැදිහත් වී නොමත.
  Read More>>