පොදුජන පෙරමුණට වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය කුඹුරුපිටිය ආසනයෙන්ලු

Monday, August 10, 2020 0 Comments

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය ලැබූ ශ්‍රී ලංකා පොඳුජන පෙරමුණට වැඩිම ඡන්දය ප්‍රතිශතයක් හිමි වී ඇත්තේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය ආසනයෙනි. කඹුරුපිටිය ආසනයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට
  Read More>>