ගැසට් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාම ලේඛනය

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් තේරීපත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ගැසට් කර තිබේ. එම නාම ලේඛනය
  Read More>>