දුෂ්‍යන්ත් සහ ස්ටෙෆනි කෝලම

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

ක්කෙනෙක්ට සිංහල පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට සිංහල බෑ.සිංහල programme එකකින් පුළුවන් වුනාට එයාට teach කරන්නේ එයාගේ Popular Husbund දුෂ්‍යන්ත් වීරමන්.එයා ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධන.
ආයුබෝවන් ඒක හරිම අසාධාරණ Introduction එකක්.මට සිංහල පුළුවන්.

  Read More>>