පාර්ලිමේන්තු විශ්‍රාම වැටුප අහිමිවන හිරුණිකා චතුර ඇතුළු 29 දෙනා

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

2015 දී පළමුවරට පාර්ලිමෙන්තුවට තේරී පත් වූ 29 දෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවේ වසර 5 සම්පූර්ණ නොකිරීම නිසා  විශ්‍රාම වැටුප අහිමි වන බව වාර්තාවේ.
පාර්ලිමේන්තු විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ වසර 05 ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කරන අයට පමණක්
  Read More>>