ගැසට් කරන ලද ජාතික ලයිස්තු නාම ලේඛන

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments


පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ජාතික ලැයිස්තු සඳහා තෝරන ලද මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය මැතිවරණ කොමිසන් සභාව විසින් ගැසට් කර තිබේ.
  Read More>>