සුළඟට හසුවී කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ මගී පාලමේ වහල කඩාවැටේ

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

කොල්ලුපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ මගී පාලමේ වහලය සුළඟින් හානි වී ඇතැයි වාර්තාවේ.
ෙඅයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් මගී පාලමේ වහලය කඩා වැටී ඇත. ඒ නිසා මගීන්ට ගමන් කිරීමේ අපහසුතා මතුව තිබේ.
  Read More>>