හෝමාගමට පුත්තලමට සුළි සුළං - නිවාස 140 කට හානි

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

ද උදෑසන ඇති වූ තද සුළං හේතුවෙන් දිවයිනේ ස්ථාන ගණනාවක නිවාස වලට හානි සිදුව ඇත.
 හෝමාගම පිටිපන ප්‍රදේශයේ නිවාස 90 කට පමණ හානි සිදුව ඇති බව හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තහවුරු කර ඇත.මේ අතර පුත්තලම ප්‍රදේශය හරහා හමාගිය දැඩි සුළඟකින් නිවාස 50 කට
  Read More>>