වැස්ස නිසා පන්නිපිටිය අවිස්සාවේල්ල කළුතර නුවර එළිය විදුලිය ඇණහිටී

Thursday, August 06, 2020 0 Comments

අධික වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් විදුලි සැපයුම් මාර්ග වලට ගස් කඩා වැටීමේ හා නායයාමේ තත්වයන් මතුවී  පන්නිපිටිය අවිස්සාවේල්ල කළුතර නුවර එළිය ප්‍රදේශවල විදුලි සැපයුම ඇණ හිට ඇති බවට වාර්තා
  Read More>>