කොළඹ පොහොට්ටු මනාප ප්‍රතිඵලය

Friday, August 07, 2020 0 Comments


සරත් වීරසේකර 328,092 (1)
විමල් වීරවංශ 266,084 (2)
උදය ගම්මන්පිල 136,331 (3)
විජේදාස රාජපක්ෂ 120626 (4)
බන්දුල ගුණවර්ධන 101,646 (5)
ප්‍රදීප් උඳුගොඩ 91,958 (6)
දිනෙශ් ගුනවර්ධන 85,282 (7)
මධුර විතානගේ 70,205 (8)
ප්‍රේමනාත් දොලවත්ත 69,055 (9)
ගාමිණි ලොකුගේ 62,543 (10)
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත 50,333 (11)
ජගත් කුමාර 47693 (12)

(කොළඹ අනෙක් පක්ෂ පසුවට)