මහින්දට සුබ පතන්න විශාල පිරිස් තංගල්ලට

Friday, August 07, 2020 0 Comments

2020 මහ මැතිවරණයෙන් ලැබූ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහ
නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට සුභ පැතීමට විශාල පිරිසක් අද
  Read More>>