මෙතෙක් අත්සන්, කොල කෑලිවලට, කතාවලට සීමාවූ වැඩ අප ප්‍රායෝගිකව කළ යුතුයි - ජොන්ස්ටන්

Friday, August 14, 2020 0 Comments

 ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ වැඩිම මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාවක්  අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයන් ලබා දීමට කළගුණ සැලකීමක් විදියට ඉදිරි වර්ෂ තුන ඇතුළතදී දිවයින් දියුණුම මාර්ග පද්ධතිය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට ලබා දෙන බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා
  Read More>>