ඉන්දියා - ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික බැඳීම්

Saturday, August 15, 2020 0 Comments

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යනු, සහස්‍ර ගණනාවක් පුරා දිවෙන ඉතිහාසයක් සහ ශිෂ්ටාචාරික සමීප සම්බන්ධතා ඇති අසල්වැසි රටවල් දෙකකි. මහින්ද මහ රහතන් වහන්සේගේ පැමිණීමෙන් හා ඉන් පසුව සංඝමිත්තා තෙරණියගේ පැමිණීමත් සමඟ ක්‍රිස්තු පූර්ව තුන්වන සියවසේ සිට සංස්කෘතික සහ ආධ්‍යාත්මික බැඳීම් වර්ධනය වූ අතර යෝගා සහ ආයුර්වේද යන පොදු උරුමයන් තුළින් එම බැඳීම් වඩාත් ශක්තිමත් වී ඇත.
  Read More>>