ඇමැති මණ්ඩලය 26 යි – දිවුරුම් දීම 10 වැනිදා

Friday, August 07, 2020 0 Comments

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය 26 දෙනකුට සීමා කර ව්‍යාපෘති අමාත්‍යධුර ඇති කිරීමට ජනාධිපති කාර්යාලය තීරණය කර ඇති බව රජයේ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.
  Read More>>