මහින්ද රනිල්ගේ වාර්තාව කඩා 527364 කින් කුරුණෑගල දිනයි

Friday, August 07, 2020 0 Comments

ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තරඟයේදී මනාප ඡන්ද 527,364 ක් ලබා ගත්තේය.
 2015 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ අගමැති අපේක්ෂක ලෙස තරඟ වැදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මනාප ඡන්ද 500,566 ක් ලබාගෙන තබාතිබූ වාර්තාව මෙවර මහින්ද බිඳ දැමුවේය. (2015දී මහින්ද රාජපක්ෂට ලැබුනේ
  Read More>>