🔥 පැනගිය කොරෝනා රෝගියා ජාතික රෝහලෙන් හමුවෙයි

Friday, July 24, 2020 0 Comments

10.35am
අද උදෑසන අයිඩීඑච් රෝහලෙන් පළාගිය එල්සියාම් නසීම් (41) නමැති රෝගියා කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණ සිටියදී යුද හමුදාව
  Read More>>