මෙලනියා ට්‍රම්ප් එළවූ සේවිකාව සියල්ල එළිකරමින් පොතක් ගහන්න යයි

Friday, July 24, 2020 0 Comments

එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ආර්යාව වන මෙලනියා ට්‍රම්ප් සමඟ අවුරුදු 15ක් පුරාවට පැවැත්වූ මිත්‍රත්වය පිළිබඳව ඇගේ හිටපු සහයිකාවක පොතක් ලියා තිබේ.
  Read More>>