අනියම් පෙම් රස බලන්න ගිහින් වල් ඌරෙක් ගහලා

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

බිරිය රාජකාරියට ඇරලවා අනියම් බිරිය බැලීමට ගොස් වල් ඌරකුගේ ප්‍රහාරයට ලක්ව රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ගන්නට සිදුවූ නිලධාරියකු පිළිබදව කතාවක් දකුණු පළාතේ ග්‍රාමීය රෝහලකින් වාර්තා වේ.
  Read More>>