කේරළය කොරෝනා පැරදවූ කතාව වෙනස් වූ හැටි

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

තා සාර්ථක ලෙස කොරෝනා මර්දනය කළ බවට මින් ඉහත වර්ණනාත්මක විස්තර පළවූ
ඉන්දියාාව් කේරළයේ ඇතැම් ස්ථානවල නැවතත් කොරෝනා දරුණු ලෙස පැතිර යන බව මේ වනවිට වාර්තාවේ. මේ හේතුවෙන් ඉන්දියාවට දකුණට වෙන්න පිහිටා තිබෙන වෙරළාශ්‍රිත නගරයක් වන කේරළයේ ජනයා තුළ මෙම දිනවල කනස්සල්ලක් සහ ව්‍යාකූලතාවයක්
  Read More>>