තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීම අඩුයිලු

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමේ අඩුවක් තිබෙන බවත්, මේ නිසා අවශ්‍ය වුවහොත් ලබන 27 සහ 31 වැනිදා අතර දිනවල තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශය කිරීමේ දින නම් කරන බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.
  Read More>>