මව – පියාගේ විවාහක අවිවාහක බව උප්පැන්නයෙන් ඉවතට

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments


මව සහ පියා විවාහක ද අවිවාහක ද යන්න සටහන් කිරිම උප්පැන්න සහතිකයෙන් ඉවත් කර තිඛේ.

  Read More>>