හිරගෙවල්වලට බුද්ධි අංශ නිළධාරීන්

Friday, July 24, 2020 0 Comments

බන්ධනාගාරවල සිදුවන නීතිවිරෝධි ක්‍රියා වැළැක්වීම සඳහා හඳුනාගත් බන්ධනාගාරවල බුද්ධි අංශ නිලධාරින් ස්ථානගත කිරීමට බන්ධනාගාර මූලස්ථානය තීරණය කර ඇත.
  Read More>>