කෝටි 5ක් වැයකර පිහිටුවූ ස්වයංක්‍රීය වර්ෂා මානවල දත්ත නිවැරදි නෑලු

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

රුපියල් මිලියන 53ක් වැය කර ස්ථාපිත ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමානවල දත්ත නිවැරදි නැතැයි විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පසුගියදා නිකුත් කළ විශේෂ විගණන වාර්තාවකින් අනාවරණය වේ.
  Read More>>