සඳුදා සිට පාසල් යළි ආරම්භ කෙරෙන හැටි

Friday, August 07, 2020 0 Comments


මහ මැතිවරණයෙන් පසු පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා වන සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ලබන සඳුදා (10දා) සිට පාසල් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. එහිදී සිසුන් පාසලට ගෙන්වාගැනීම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව පදනම් කරමින් තීරණය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

  Read More>>