මුල්වරට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරු පත්කෙරේ

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

ද දින මහනුවර මගුල් මඩුවේදී අමාත්‍යවරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දිව්රුම් දීම සිදු කරන්නට පෙර මුල්වරට දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපති නමින් අලුත් තනතුරක් වෙනුවෙන් මන්ත්‍රීවරු පත්කරන ලදි. ඒ අය පහත පරිදිය.
  Read More>>