ඇමතිවරු දිවුරුම් දීම

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments


මහනුවර මගුල් මඩුවේදී දැන් සිදුවන ඇමතිවරුන් දිවුරුම් දීම පහත පරිදිය


දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය ඇමතිවරු
  • අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු ආපදා කළමණාකරන රාජ්‍ය - චමල් රාජපක්ෂ
  • විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළෙඳපොළ විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය - ප්‍රියංකර ජයරත්න
  Read More>>