පරාජිත මන්ත‍්‍රීන්ගේ ආරක්‍ෂකයන් ඉවතට

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

මෙවර මැතිවරණයෙන් පරාජය වූ මන්ත්‍රීවරුන් 81 දෙනෙකුගේ ආරක්ෂාවට ලබාදී තිබු ඇමති ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.
  Read More>>