අධ්‍යාපන ජී එල්ට - තරුණ කටයුතු නාමල්ට - අධිකරණ අලි සබ්‍රිට ඇමති ධූර ගැන කටකතා පැතිරේ

Saturday, August 08, 2020 0 Comments

ගමැති හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ දිවුරුම් දීමෙන් දින කිහිපයකට පසුව ලබන 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා නව රජයේ ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි ඊයේ රාත්‍රී වාර්තා කර තිබේ.
නව ඇමති මණ්ඩලය අලුත් මුහුණු කිහිපයක් සහිතව නවමු ආකාරයට සැලසුම් කර ඇති බවද
  Read More>>