රනිල් දිගටම එජාප නායකයා

Saturday, August 08, 2020 0 Comments


ලබන සැප්තැම්බර් 04 වන දිනට වසර 74ක් පිරෙන මහාමාන්‍ය ඩී.එස්.සේනානායක මහතා නිර්මාතෘ වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය ඉතිහාසයේ ලැබූ දරුණුතම පරාජය මෙවර මහ මැතිවරණයේ ලැබුවද එහි වගකීම
  Read More>>