මහාචාර්ය ධම්මික ගංගනාත් සමුගනී

Tuesday, August 11, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ හිටපු අංශ ප්‍රධානී, ජපානයේ  හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත් දිසානායක මහතා
  Read More>>