පොහොට්ටුව ඉදිරියෙන් බවට ඡන්ද කටකතා

Thursday, August 06, 2020 0 Comments


නිල නොවන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් නොකරන්නැයි මැතිවරණ කොමිසම දන්වා තිබුණද සමාජ මාධ්‍ය හා රජයේ ඇමතිවරුන්ට සම්බන්ධ ඇතැම් වෙබ් අඩවි වෙත ඡන්ද පොළ නිලධාරීන් නිල නොවන තොරතුරු සපයා ඇත.
  Read More>>