වසර 6ක් හිරේ ඉඳන් ඇවිත් මාස 3කදී ගෙවල් 12ක් බිඳලා

Thursday, August 06, 2020 0 Comments


ගෙවල් බිඳුම් තිස්පහකට වරදකරු වී වසර හයක් බන්ධනාගාරගතව සිට පැමිණ මාස තුනක් ඇතුළත දී තවත් ගෙවල් බිඳුම් දොළහකින් රුපියල් ලක්ෂ තිහකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් මුදල් හා භාණ්ඩ සොරාගත් පුද්ගලයකු හෙරොයින් මිලිග්‍රෑම් එක්දහස් එකසිය විස්සක් සමඟ (05) දා අත්අඩංගුවට ගත් බව මහරගම
  Read More>>