රත්නපුර රංජිත් ද සොයිසාගේ බිරිය මුදිතා පාර්ලිමේන්තුවට

Friday, August 07, 2020 0 Comments


මෙවර මහමැතිවරණයට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට තරග වැදුණ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් ද සොයිසාගේ
  Read More>>