මුදල් නිවාස - මහින්ද රාජපක්ෂ කෘෂිකර්ම - මහින්දානන්ද වාරිමාර්ග - චමල් සෞඛ්‍ය - පවිත්‍රා ඇමති ධූර ගැන අලුත් ආරංචි

Monday, August 10, 2020 0 Comments

ව අමාත්‍යමණ්ඩලය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා ඉදිරියේ අනිද්දා (12) පෙරවරුවේ මහනුවර මගුල් මඩුවේදී  දිවුරුම් දීමට නියමිතය. දැනට ලැබෙන ආරංචි අනුව නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කිරීම සිදුවන ආකාරය ගැන ඉඟි කිහිපයක් ලැබී ඇත.

මුදල්  නිවාස හා ඉදිකිරීම් බුද්ධ ශාසන හා
  Read More>>