සමූහ ඡායාරූපයට රාජ්‍ය ඇමතිවරු 3 ක් පෙනී සිට නෑ

Thursday, August 13, 2020 0 Comments

මාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමෙන් පසුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාවට රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් තිදෙනකු සහභාගි වූයේ නැත. රාජ්‍ය ඇමැති පදවි ලැබීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයා සමග සමූහ ඡායාරුපයට පෙනී නොසිටි තිදෙනා වූයේ
  Read More>>