බේරූට්හි පිපිරීමට සමාන පිපිරීමක් 1947දී ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේද සිදු වෙලා

Sunday, August 16, 2020 0 Comments

ජීවිත විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි කරමින් බේරූට් අගනගරය වනසමින් සිදු වූ විශාල පිපිරීමට අනාරක්ෂිතව ගබඩා කර තිබූ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් හේතු වූ බව ලෙබනන් රජය විසින් චෝදනා එල්ල කර තිබුණි. මෙම රසායන ද්‍රව්‍ය ඇත්තටම කුමක්ද? එය පිපිරීමකට ලක් වූයේ ඇයි?
  Read More>>