අමාත්‍ය විෂය පථ 18 කට රාජපක්ෂ වරුන්

Wednesday, August 12, 2020 0 Comments

අද දිවුරුම් දුන් ඇමති මණ්ඩලයේ කැබිනට් ඇමති ධූර 4 ක් හා රාජ්‍ය ඇමති ධූර 2 ක්  එකතුව 6 ක් රාජපක්ෂ පවුලේ අය අතර බෙදී ගොස් තිබේ.

  Read More>>