ජන්දය ගණින්නේ දිනකට පසුව නිසා මනාප වංචා සිදුවෙන්න පුළුවන් - SLFP

Friday, July 31, 2020 0 Comments

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරිම සිදුවන්නේ ඡන්ද විමසීමෙන් දිනකට පසුව නිසා මනාප වංචා සිදුවිය හැකි බැවින් ඡන්ද ගණන් කිරිමේ මධ්‍යස්ථානවලට සි. සි.ටී.වී කැමරා සවිකරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
  Read More>>