කතරගම ඇසළ පෙරහැරේ ‘අතුපණ්ඩලම’ චාරිත්‍රය ඊයේ

Monday, July 27, 2020 0 Comments

කතරගම ඇසළ පෙරහැරේ ප්‍රධාන අංගයක් වන ‘අතුපණ්ඩලම’ චාරිත්‍රය ඊයේ සිදු විය. ප්‍රධාන දේවාලය ඉදිරිපිට අතු සහිත පැල්පතක තට්ටුව ‘අතුපණ්ඩලම’ ලෙස හැඳින්වේ. මෙම උත්සවය සිහිපත් කරනුයේ,
  Read More>>