රට රැකියා නිරතවූවන්ගේ සංගණනයක් අරඹයි

Wednesday, July 01, 2020 0 Comments

විදේශ රැකියාවල නිරත වී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ ඉදිරි සුබසාධන කටයුතු සැලසුම් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් තොරතුරු සංගණනයක් ආරම්භ කොට තිබේ. මෙමගින්
  Read More>>