පෙර පාසල් සහ එක - දෙක පන්ති අගෝස්තු 10 ආරම්භ කරයි

Wednesday, July 01, 2020 0 Comments


පාසල්වල පළමු සහ දෙවැනි ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම් කටයුතු අගෝස්තු 10 වැනිදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
  Read More>>