ඒ කාලෙ ඉවරයි - මම ඉන්නකං නගරාධිපතිගෙ මයිල් ගහකට අත තියන්න දෙන්නෑ - ජොන්ස්ටන්

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

බුවනෙකබාහු රජතුමාගේ රාජ සභා මන්දිරය කඩා දැමීමේ සිද්ධිය නිසා ආන්දෝලනයට ලක්වූ කුරුණෑගල
  Read More>>