හිරේ අනාරක්ෂිතයි කියා කංජිපානි ඉම්රාන් මානව හිමිකම් ඉල්ලයි

Monday, July 13, 2020 0 Comments

තමන්ට පාතාලයෙන් හා බන්ධනාගාර තුලින් ජීවිත තර්ජන පවතින බවත් , දැනට තමන් රදවා සිටින  බූස්ස බන්ධනාගාරය තුලද එවැනි තර්ජන ඇති හෙයින්  ජීවිත සුරක්ෂිතතාවය ඇති වෙනත්
  Read More>>