පැන්ෂන් ගෙවන්න එවූ සල්ලි ගොඩේ ලක්ෂයක්ම හිස් කඩදාසි

Monday, July 13, 2020 0 Comments

ගම්පොළ, නිල්ලඹ උපතැපැල් කාර්යාලයෙන් ගෙවීමට නියමිත  විශ්‍රාම වැටුප් දීමනාව සඳහා තැපැල දෙපාර්තමේන්තුව පේරාදෙණිය තැපැල් කාර්යාලය හරහා ඒවා තිබූ රුපියල් එක් ලක්‍ෂ හතළිස් දහසක මුදල් පාර්සලයේ රුපියල් ලක්ෂයක් වූ  බණ්ඩලය තුළ මුදල් වෙනුවට කපා සකස් කරන ලද කඩදාසි මිටියක් තිබීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News