නිවසක ඇති කරමින් සිටි වල් ඌරෙක්, වඳුරෙක්, දඬු ලේනුන්, පරෙවියන් වනජීවියට

Thursday, July 09, 2020 0 Comments

බරාදුව පොලිස් වසමේ යග්ගහ  ප්‍රදේශයේ නිවසක  බලපත්‍ර නොමැතිව නීති  විරෝධී ලෙස ඇති  කරමින් සිටි වන සත්තු කිහිප දෙනෙක්  හික්කඩුව වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරින්ගේ ද සහාය ඇතිව ගාල්ල
  Read More>>