ප්‍රසන්න රණතුංග සමත් 8 විතරයි කද බඩ පමණයි මොළයක් නැහැ- දයාසිරි

Thursday, July 09, 2020 0 Comments

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග වදින ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කද බඩ පමණක් ඇති මොලයක් නැති 08 වසර පමණක් සමත් අයෙක් බවත් උගත් අයෙක් පාර්ලිමේන්තු යනවාට ඔහු කැමති නැති බවත්
  Read More>>