කුලී නිවසේ නිදන කාමරෙයේ කසිප්පු ස්කාගාරයක්

Thursday, July 23, 2020 0 Comments

වේයන්ගොඩ, බලබෝව ග්‍රාමයේ කුලියට ලබාගත් නිවසක් තුළ ඉතා රහසිගතව හොර මත්පැන් (කසිප්පු) පෙරිමේ ජාවාරමක යෙදී සිටි දෙදෙනකු පෙරන ලද මත්පැන් බෝතල් 45 ක් සහ  තවත් භාණ්ඩ ගණනාවක්
  Read More>>